ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)38-AC/38/2024/149
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 ފެބުރުވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 23:52
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 - ކ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

(IUL)38-AC/38/2024/149 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

2024 މާރިޗު 17 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ކ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 11/2008 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2009 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) 11 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ކާށިދޫ ދާއިރާ (H01)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  ޞަބާޙު (ސޮއްބެ)، ތުނޑި. އަޅިފަށުއިގެ / ލ. ގަން

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މިޛްނާ  ޢަބްދުލްކަރީމް، ޢަޞުރުމާގެ / ބ. ކަމަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ހިޔާ 03-23-08 / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު މުޙައްމަދު، ބޯޅަދަނޑުގެ / ގދ. ގައްދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އިސްމާޢީލް  ރާއިޒު، ލަކްސްލީން / ގދ. ގައްދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ.ބަގީޒޗާވިލާ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުންތަޡިމް  އިބްރާހީމް (މުންތަ)، ބޮޑުފެންޑާގެ / ޅ. ހިންނަވަރު

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މިޞްބާޙް  މުޙައްމަދު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު  ރސ 7492 / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 03-1-146 / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  ކަމާލް، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 12642 / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޙަސަން  ޢަލީ، ގ. އެތުމާވިލާ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ދޮށުންވެހި / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

5

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުﷲ  ޖާބިރު، ހ. ތިމާވެށި / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ޖާބިރު، ހ. ތިމާވެށި / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ތިމާވެށި / މާލެ

 

 

ތުލުސްދޫ ދާއިރާ (H02)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު ޝާމިލް ޢަބްދުﷲ (ސޭލު)، ޝާމްނިވާސް / ކ. ތުލުސްދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަބްދުއްރައްޒާޤު  ޢަލީ، މާވަރު / ކ. ތުލުސްދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. ފޯރވިނގްސް / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އިބްރާހީމް  ނަސީމް، ގުލްޒާރުގެ / ކ. ދިއްފުށި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަބްދުﷲ  މުރުޝިދު، ނޫމާގެ / ކ. ތުލުސްދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. ކޮކޯގެ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް (ލޯޔަރ ވައްޑޭ)، މއ. އައިވަރީހައުސް / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  ރާޝިދު، ވާދީ / ކ. ދިއްފުށި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. އައިވަރީ ހައުސް / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އިބްރާހީމް  އަމީރު، ޖަނބުރޯޒްވިލާ / ގދ. ގައްދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޝްޖަޢު މުޙައްމަދު ޝަހީދު، ބަނަފުސާގެ / ގދ. ގައްދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ. ސަނީ ލޮގް-1 / މާލެ

 

މާފުށި ދާއިރާ (H03)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  ލުޠުފީ، ނީލް / ކ. މާފުށި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އިބްރާހީމް  ޡުހޫރު، މޯނިންގސްޓާރ / ކ. މާފުށި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ނީލް / ކ.މާފުށި

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  މުޞްޠަފާ، ވިވިޑް / ކ. މާފުށި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  ޝަފީޤް، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 8540 / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ. ގަލަގިލި / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙުސައިން ރިޟާ އާދަމް، ޝީވީޑް / ކ. ގުރައިދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޙުސައިން ޔާމީން މުޙައްމަދު، މިނިވަންއައްސޭރި / ކ. ގުރައިދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ފެލިދޫ / މާލެ

 

ހުރާ ދާއިރާ (H04)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޝާޠިރު  ޢަބްދުއްރަޙްމާން (ޝާޠިރު)، ބޯގަންވިލާ / ދ. ކުޑަހުވަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ސާޢިފު  އަޙްމަދު، މ. ޑޭޒީއާގެ / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ. އެޕޯލޯ ޓަވަރު / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަނާރާ  ނަޢީމް، ހ. ގުރުސް / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޙަސަން  އަޒުނީމް، ބޯގަންވިލާ / ހދ. ނޭކުރެންދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. އަސްރަފީވިލާ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އާމިނަތު ރުޢްލާ އަޙްމަދު، މއ. އާނިރު / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ލުބްނާ  ޙުސައިންމަނިކު، ސަޓާ / ގދ. ހޯނޑެއްދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.ޝޭޑީމީޑް / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުﷲ  ވާރިޘް (ވާރި)، ވައިޓުރޯސް / ކ. ގުޅި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު ރާޣިބް އަޙްމަދު، ދަފްތަރު. ނަންބަރު ރސ 13410 / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ވައިޓްރޯސް / ކ. ގުޅި

16 ފެބުރުވަރީ 2024