ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)38-AC/38/2024/152
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 ފެބުރުވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 23:50
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 - ވ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

(IUL)38-AC/38/2024/152 :ނަންބަރު

އިޢުލާން 

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ވ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

2024 މާރިޗު 17 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2008/11 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2009/2 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) 11 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ފެލިދޫ ދާއިރާ (J01)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙުސައިން ޒައިދު ޢަލް ޢާރިފް، މއ. އެވަރގްލޯރީ / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ވިޝާމް، ސައުތުސައިޑް / ދ. ކުޑަހުވަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. މެރަމާ / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަލީ  ޒާހިރު، މިސްކިތްމަގު. މާހުގެ / ޏ. ފުވައްމުލައް

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އިބްރާހީމް  މުޙައްމަދު، ހ. ސްނޯޕީކް / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މިސްކިތްމަގު. މާހުގެ / ޏ. ފުވައްމުލައް

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޝުޖާޢު  ޢަލީ (ވާވު ރައީސް)، ދިލްބަހާރުގެ / ވ. ތިނަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޙުސައިން  ސިރާޖް، ރަންކޮކާގެ / ވ. ފެލިދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.މައިޒާންދޮށުގެ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އާދަމް  ޒާހިރު، ފަޒާ / ލ. ފޮނަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އިބްރާހީމް  ނިޔާޒު، ކާރނޭޝަންވިލާ / ވ. ފެލިދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް / މާލެ

 

ކެޔޮދޫ ދާއިރާ (J02)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  ނިއުޝާދު (ނިއުބެ)، ރޯޒްމީޑް / ވ. ކެޔޮދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  ޖިނާޙް، ރަބީޢީއުފާ / ވ. ކެޔޮދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. އިސްޕަންޖުގެ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުއްރައޫފު  އިބްރާހީމް، މއ. ވޭސައިޑް 410 ފްލެޓް / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަލީ  އަޙްމަދުމަނިކު، ދޭލިޔާގެ / ވ. ކެޔޮދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. ވޭސައިޑް ފުލެޓް  410 / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އާދަމް  ޢަބްދުއްލަޠީފް (ލައްޗެ)، ދަފްތަރު. ނަންބަރު 4774 / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ރައްޔާން، ހ. ކާމިނީޕޫލްގެ އިރުމަތީބައި / ކ. މާލެ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.މައިޒާންދޮށުގެ / މާލެ

16 ފެބުރުވަރީ 2024