ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)38-AC/38/2024/144
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 ފެބުރުވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 23:39
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 - ށ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

(IUL)38-AC/38/2024/144 :ނަންބަރު

އިޢުލާން

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ށ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

2024 މާރިޗު 17 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ށ. އަތޮޅުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ތަކަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 11/2008 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2009 (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) 11 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ. 

ކަނޑިތީމު ދާއިރާ (C01)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ނަޞްރުﷲ، ދޫރެސް / ށ. ކަނޑިތީމު

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  ޝިރުހާން، ޖަންބުމާގެ / ށ. ކަނޑިތީމު

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހުޅުމާލެ ލޮޓް 376-11 / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  ނަވީޒް، ރާސްތާ / ށ. ބިލެތްފަހި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  އިޤުދާމް، ހިމާލިޔާ / ށ. މިލަންދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މ. ވީނަސް / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަމީން  ފައިޞަލް، ދޫރެސް / ށ. ކަނޑިތީމު

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޙަސަން  ސާމިރު، ޑޭޒީވިލާ / ށ. ކަނޑިތީމު

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ނޫރިހި 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ / ކ.މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  ރައިސަމް، ހެޕީހައުސް / ށ. ފޭދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަބްދުﷲ ހުމައިދު މުޙައްމަދު، ޝާޒުނީ / ށ. ފޭދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.މައިޒާންދޮށުގެ / މާލެ

 

މިލަންދޫ ދާއިރާ (C02)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަލީ  ރިޟާ (އައްޔަ)، ހެޕީލޭންޑް / ށ. މިލަންދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  ފާޒިރު، ބިންމާވިލާ / ށ. މިލަންދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ. ސޯސަންފުލާވަރ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  ނަބީލް، ޒޭވަރު / ށ. ފީވައް

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ފާޠިމަތު  އިފާޒާ، ޒޭވަރު / ށ. ފީވައް

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ.ވިދާތަރި / މާލެ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙަސަން މުފީދު ޢަބްދުލްޤާދިރު (ޙަސަނާ)، ފަރެސް / ށ. މިލަންދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ނިޝާޙު، ސާހިލް / ށ. މިލަންދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ. ބަނޑުފަޑިއްގޭ އިރުމަތީގެ / މާލެ

 

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ (C03)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  ސިނާން، ދަލާސްޓް / ށ. ކޮމަންޑޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އަޙްމަދު  ޢާޞިފް، ހަސްތީ / ށ. ފޯކައިދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ދަލާސްޓް / ށ. ކޮމަންޑޫ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  އިބްރާހީމް (މުޙައްމަދުބެ)، ކްލިފް / ށ. ކޮމަންޑޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަލީ  ނާދިރު، ނާބްލްސް / ށ. ފޯކައިދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ.ރެހެންދި، 8A-1 / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޙަސަން  ޢަފީފް، އާރާމްގެ / ށ. ފޯކައިދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ޝަރީފު، މާވާގެ / ށ. ފޯކައިދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: މއ. ސްނޯވައިޓް / މާލެ

 

 

ފުނަދޫ ދާއިރާ (C04)

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

1

ޢަދާލަތު ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އިސްމާޢީލް  ޙަމީދު، ހުޅުމާލެ. އިތާ 04/18-އާރު / ކ. މާލެ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އިބްރާހީމް ޝަރީފް ޙަސަން، އުރަހަ / ޅ. ހިންނަވަރު

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ފުލިދޫގެ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

2

ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، ޢަބްދުލްޙަންނާން  ޙުސައިން، ނޫރާނީގެ / ށ. މާއުނގޫދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޙުސައިން  ޝަކީބު، މަލަ / ށ. މާއުނގޫދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ހ.މައިޒާންދޮށުގެ / މާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

3

އަމިއްލަގޮތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އަޙްމަދު  އިބްރާހީމްފުޅު (ގުޑްލަކް އަންމަޑޭ)، ގުޑްލަކް / ށ. ފުނަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: މުޙައްމަދު  ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ޓޫފުލާވަރ / ށ. ފުނަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގުޑްލަކް / ށ. ފުނަދޫ

 

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

4

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، އިލްހާމް  އަޙްމަދު، އޯކިޑުމާގެ / ގއ. ގެމަނަފުށި

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: ޢަލީ  ޢާދިލް، އޯކިޑުމާގެ / ގއ. ގެމަނަފުށި

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: އަމީން އެވެނިއު ޓީކު / ހުޅުމާލެ

ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު

5

ކޮންގްރެސް ޕާޓީ ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ، މުޙައްމަދު  މަމްދޫޙް (މަންޑޭ)، ހަސްތީ / ށ. ފުނަދޫ

ރަސްމީ އިންތިޚާބީ އޭޖެންޓު: އިބްރާހީމް  ސައިފު، ނިވައިދޮށުގެ / ށ. ފުނަދޫ

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ގ. ސަމަންތާ / މާލެ

16 ފެބުރުވަރީ 2024