ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL) 366/2024/13
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 14 ފެބުރުވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:01
ސުންގަޑި: 03 މާރިޗު 2024 10:30
މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

     މިއިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މިކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެޖެއެވެ.

 

ބީލަން ހުށައެޅުމަށް ރަޖިސްޓްރީވުން

  • މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 15 ފެބްރުއަރީ 2024 އިން 22 ފެބްރުއަރީ 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ބިޑް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު  [email protected] އީމެއިލް ކުރެއްވުން ނުވަތަ މި އިދާރާގެ ކައުންޓަރަށް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.
  • ބީލަމުގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ބީލަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ބީލަން ބަލައިގަތުން

  • 03 މާރިޗު 2024 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 ގައި (ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމްގައި)
  • އީމެއިލް ކުރައްވާނަމަ މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން  [email protected] އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

            04 ޝަޢުބާން  1445

            14 ފެބުރުއަރީ 2024

 

14 ފެބުރުވަރީ 2024