ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: 277/277/2024/4
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 05 ފެބުރުވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 10:19
ސުންގަޑި: 05 ފެބުރުވަރީ 2024 00:00
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ށ.ފޯކައިދޫއިން ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ބަންޑާރަ ގޯތިތަކުގެ ދާއިމީ ލިސްޓް

05 ފެބުރުވަރީ 2024