ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)230-AHI/230/2024/1
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 05 ފެބުރުވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:28
ސުންގަޑި: 08 ފެބުރުވަރީ 2024 14:30
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އެސިސްޓަންޓް A2 ޝީޓް

މި އިދާރާގެ ނަންބަރު IUL)230-AHI/230/2024/1) އިޢުލާން ގައިވާ ކައުންސިލް އެސިސްޓަންޓް (އެސް. އެސް 1) މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ (A2) ޝީޓް އާންމު ކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ . މި A2 ޝީޓް ގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅޭގޮތުން ، އެއްވެސް ޝަކުވާއެއްވާނަމަ، ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި މިއިދާރާގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected]  އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

05 ފެބުރުވަރީ 2024