ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)GS63-AD/GS63/2024/06
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 29 ޖަނަވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 09:10
ސުންގަޑި: 01 ފެބުރުވަރީ 2024 14:00
ވޭމަންޑޫ ސްކޫލް/ ތ.ވޭމަންޑޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓީޗަރ ޕްރީ ސްކޫލް (ވޭޖް) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކުރުން

ޓީޗަރ ޕްރީ ސްކޫލް (ވޭޖް) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކުރުން

މިސްކޫލްގެ ނަމްބަރު (IUL)GS-63-AD/GS-63/2024/04 (18 ޖަނަވަރީ 2024) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ޓީޗަރ ޕްރީ ސްކޫލް (ވޭޖް) (J-359482) ގެ މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ. މިޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 01 ފެބްރުވަރީ 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިސްކޫލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

29 ޖަނަވަރީ 

29 ޖަނަވަރީ 2024