ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)335-AS/335/2024/18
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 24 ޖަނަވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 11:47
ސުންގަޑި: 31 ޖަނަވަރީ 2024 14:00
މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބިޑް އިވެލުއޭޝަން އާންމުކުރުން

އިޢުލާން

 

          ވޯޓަރ ސްޕޯރޓްސްގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަގުތީ 4 ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ކުރެވުނު އިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)335-AS/335/2023/138  ( 21 ނޮވެމްބަރ 2023 ) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލާ މި މި އިދާރާގެ ބިޑް ކޮމެޓީގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ޝީޓް ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

         މި އިޢުލާންކުރާ ތާރީހުން ފެށިގެން ސްޓޭންޑް- ސްޓިލް މުއްދަތު ގުނަން ފެށޭނެއެވެ. މި ސްޓޭންޑް- ސްޓިލް މުއްދަތު ތެރޭގައި،

  • ބިޑް ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުގެ އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލަށް އެދެވިދާނެއެވެ. އަދި،
  • މި ބީލަން، އެހެން ފަރާތާކާއި ޙަވާލުކުރުމާމެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

މަތީގައި ދެންނެވުނު ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވައިދުގެ 10.53 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 7 (ހަތް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

          ތިޔަ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުގެ އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ނުވަތަ ބީލަމާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ ފަހު ތާރީޚަކީ 31 ޖަނަވަރީ 2024  ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 އެވެ. މި ތާރީޚްގައި ސްޓޭންޑް-ސްޓިލް މުއްދަތު ހަމަވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ނުވަތަ އިވެލުއޭޝަންގެ ތަފްސީލް ހޯދުމަށް އެދޭއިރު، މަސައްކަތުގެ ނަން، ބީލަންވެރިޔާގެ ނަން، ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު އެނގޭނެހެން ތިރީގައިވާ އީ.މެއިލްއަށް، ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އީ.މެއިލް :[email protected]                                            

ފޯން ނަންބަރު :- 6642024 

24 ޖަނަވަރީ 2024