ތަމްރީނު
ނަންބަރު: MNU-CA-RG/2015/177
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 02 އޭޕްރިލް 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1854
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިންގްލިޝް ފޮރ ފަރދަރ ސްޓަޑީޒް

ތިރީގައި މިވަނީ މިޔުނިވަރސިޓީގައި ޖޫން 2015 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯހެއްގެ މަޢުލޫމާތެވެ. މި ކޯހަށް ފޯމު ބަލައިގަންނަން ފަށްޓާނީ 16 އެޕްރީލް 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ކޯހަށް އެދޭ ފޯމު ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ބައިންނާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެބްސައިޓް www.mnu.edu.mv އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު 3345155 ފޯނާ ގުޅުއްވުމުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ކޯހުގެ ނަން: އިންގްލިޝް ފޮރ ފާދަރ ސްޓަޑީޒް

 މުއްދަތު: 0.5 އަހަރު (1 ސިމެސްޓަރ)

 ޖާގަ: 30

 ކޯސްހިންގާ ސެންޓަރ: ދ.މީދޫ

 ކޯސް ހިންގާނެ ގޮތް: ޑިސްޓަންސް މޯޑް

 ކޯހަށް ވަނުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ދަށް މިންގަނޑު:

ހ. ގްރޭޑް 10 ނިންމާފައިވުން ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ފާހެއް އޮތުން. ނުވަތަ،

ށ. ސީ.ސީ.އީން ހިންގާ އިނގިރޭސިބަހުގެ ސެޓުފިކެޓު 1، 2. 3 ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،

ނ. ސެންޓަރ ފޯރ އޯޕަން ލާރނިންގ އިން ދޭ ގްރޭޑް 10 ފެންވަރުގެ އިނގިރޭސި ޓެސްޓަކުން ފާސްވެފައިވުން.

 ނޯޓް: ކޯސް ހެދުމަށް ގަސްދުކުރާ ސެންޓަރު ކޯހަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ބަޔާން ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މި ކޯސް ކޮންމެ ސެންޓަރެއްގައިވެސް ހިންގޭނީ އެ ސެންޓަރެއްގައި މަދުވެގެން 10 ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓަރީ ވާނަމައެވެ.

2015-03-30