ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)277/277/2024/2
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 17 ޖަނަވަރީ 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 12:14
ސުންގަޑި: 25 ޖަނަވަރީ 2024 10:30
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސްޖިދުލް ހިދާޔާގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުމާބެހޭ

މަސްޖިދުލް ހިދާޔާގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުން

17 ޖަނަވަރީ 2024