ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)425-G1/1/2015/40
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 26 މާރިޗު 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1732
ސުންގަޑި: 31 މާރިޗު 2015 0000
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

މިދަންނަވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މިއިން ރަޖިސްޓަރީއަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 31 މާރިޗު 2015 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވާތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ހެންވޭރު

ޒައިތޫނިގެ

އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

ބ.12053

04 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1436

2015-03-24