ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: A(CA)-2015/67
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 26 މާރިޗު 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1731
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހއ.މުރައިދޫ ކަައުންސިލުގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި، 2015 މާރިޗު 21 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި، ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މިދަންނަވަނީއެވެ.

އިންސައްތަ

ލިބުނުވޯޓު

ހައިސިއްޔަތު

ދާއިމީއެޑްރެސް

ފުރިހަމަނަން

#

23.36

107

އެމް.ޑީ.ޕީ

ހުސްނޫވިލާ، ހއ. މުރައިދޫ

ޢާއިޝަތު ވިސާމާ

1

45.41

208

ޕީ.ޕީ.އެމް

ޔާގޫތުގެ، ހއ. މުރައިދޫ

ޢަބްދުﷲ މުފީދު

2

31.22

143

އަމިއްލަގޮތުން

އާޒާދުވިލާ، ހއ. މުރައިދޫ

މުޙައްމަދު ފުއާދު

3

 

458

ޞައްޙަވޯޓު

 

6

ބާޠިލު ވޯޓު

 

464

ޖުމްލަ ވޯޓު

 

576

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު

 

80.56

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

ވީމާ، ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް، ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލި، ހއ. މުރައިދޫ، ޔާގޫތުގެ، ޢަބްދުﷲ މުފީދު އިންތިޚާބުވެއްޖެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރަމެވެ.

4 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1436

 

2015-03-24