ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: (IUL)142-A4/1/2013/39
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 17 ޖޫން 2013
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1740
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނަންބަރު: IUL)142-A4/1/2013/31 ގެއިޢުލާނު ބާޠިލް ކުރުން

އިޢުލާން

މި މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތު މުވައްޒަފަކު ހޯދުމަށް 14 މެއި 2013 ގައި ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު:  IUL)142-A4/1/2013/31 ގެ އިޢުލާނު ބާޠިލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

                     2 ޝަޢުބާން 1434

2013-06-11