ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)GS-29/2023/29
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 19 ޑިސެންބަރު 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:36
ސުންގަޑި: 21 ޑިސެންބަރު 2023 13:00
ގއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރިންޓަރ ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާ  ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، 2023 ޑިސެމްބަރ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން މި  އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޝަކުވާ ފޮނުއްވާނީ a[email protected] ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 7983072 އަށެވެ

19 ޑިސެންބަރު 2023