ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)277/277/2023/31
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 19 ޑިސެންބަރު 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:01
ސުންގަޑި: 02 ޖަނަވަރީ 2024 00:00
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
1445 ވަނަ ަހަރު ރަމަޟާންމަހަށް ހާފިޡަކު ހޯދުމާބެހެޭ

1445 ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާން މަހަށް ހާފިޡަކު ހޯދުން 

19 ޑިސެންބަރު 2023