ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: JS-B/2015/15
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 18 މާރިޗު 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 16:29
ސުންގަޑި: 24 މާރިޗު 2015 11:00
ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަތުމަށް.

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލަށް 10 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.  

ވީމާ، ސްކޫލުން ދެވޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް 10 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް މި ސްކޫލަށް ވިއްކެވުމަށް ބޭނުންވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 24 މާރިޗު 2015 ވަނަދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 26 މާރިޗު 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1436

18 މާރިޗު 2015