ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)GS-29/2023/16
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 07 ޑިސެންބަރު 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:41
ސުންގަޑި: 11 ޑިސެންބަރު 2023 13:00
ގއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރައިމެރީ ޓީޗަރ ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާ  ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، 2023 ޑިސެމްބަރ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން މި  އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޝަކުވާ ފޮނުއްވާނީ a[email protected] ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 7983072 އަށެވެ.07 ޑިސެމްބަރ 2023

 

 

 

 

07 ޑިސެންބަރު 2023