ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: 9999689 / 6540048
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 02 ނޮވެންބަރު 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:57
ސުންގަޑި: 07 ނޮވެންބަރު 2023 12:00
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލަށް އެކްސްކަވޭޓަރެއް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

02 ނޮވެންބަރު 2023