ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: (IUL)277/277/2023/23
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 29 އޮކްޓޫބަރު 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 19:38
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަޤާމް އޭ2 ފޯމް ޢާންމުކުރުން

29 އޮކްޓޫބަރު 2023