ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)230-AHI/230/2022/46
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 04 އޮކްޓޫބަރު 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 11:04
ސުންގަޑި: 04 އޮކްޓޫބަރު 2023 00:00
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން ( ސެޕްޓެމްބަރ 2023 )

އިޢުލާނާއެކު ހިމަނައިފައި މިވަނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ނެރުއްވައިފައިވާ ނަންބަރު: 13-P/CIR/2020/50 ސަރކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު މި އިދާރާއިން ގަނެފައިވާ މުދާ އަދި ހޯދައިފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭ ތަފްޞީލެވެ.

                         މި ޢިއުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން މިއިދާރާގެ ނަންބަރު 6602524 ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

04 ސެޕްޓެންބަރު 2023

 

 

04 އޮކްޓޫބަރު 2023