ނީލަން
ނަންބަރު: (IUL)230-AHI/230/2023 /44
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 24 ސެޕްޓެންބަރު 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:35
ސުންގަޑި: 12 އޮކްޓޫބަރު 2023 10:00
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައު ތަކެތި ނީލަން ކިޔުން

   މި އިދާރާއާއި އަތޮޅުގޭގައި ބޭނުންކޮށްފައި ހުރި ބައެއް ތަކެތި ނީލަންކިއުން 12 އޮކްޓޯބަރ 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 ގައި އަތޮޅުގެ ގޯތިތެރޭގައި އޮންނާނެއެވެ.

              ވީމާ، ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ދެންނެވިފައިވާ ތާރީޚާއި ވަގުތަށް އަތޮޅުގެއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވޭނެކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

24 ސެޕްޓެންބަރު 2023