މަސައްކަތް
ނަންބަރު: FNK-K(T)/FNK/IUL/2013/125
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 13 ޖޫން 2013
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1545
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުމާބެހޭ

މިކުންފުނީގެ ފަރާތުން ކުރެވުނު ނަންބަރުFNK-K/FNK/IUL/2013/124  (މ. ކޮޅުފުށި އިލެކްޓްރިފިކޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް) (06 ޖޫން 2013) އިޢުލާން ބާޠިލުކުރެވުނު ވާހަކަ އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

              04  ޝަޢުބާން 1434

2013-06-13