މުބާރާތް
ނަންބަރު: 2015/002
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 26 ފެބުރުވަރީ 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1400
ސުންގަޑި: 10 މާރިޗު 2015 1300
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިއްޖެ


2 ވަނަ ޑިވިޜަން ކްރިކެޓް މުބާރާތް -– 26 މާރިޗު 2015

މިބޯޑުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ލިމިޓެޑް އޯވަރ ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ޑިވިޜަނުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުކޮށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. ބައިވެރިވެވޭނީ ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާތަކަށެވެ.

ބައިވެރިވުމުގެ އެންމެ ފަހުގަޑިއަކީ 10 މާރިޗު 2015ގެ 13:00 އެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ގުޅުއްވާނީ 3325503 / 7774761

12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1436

2015-02-26