ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)230-AHI/230/2023/34
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 06 ސެޕްޓެންބަރު 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:58
ސުންގަޑި: 20 އޮގަސްޓް 2023 00:00
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އޮފިސަރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު

10 އޮގަސްޓް 2023 ގައި މި އިދާރާއިން ކުރި އިއުލާން ނަންބަރ (IUL)230-AHI/230/2023/34 އާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. މި A2 ޝީޓް އާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި މިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް މެއިލްކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

06 ސެޕްޓެންބަރު 2023