ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)230-AHI/230/2023/41
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 03 ސެޕްޓެންބަރު 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 09:17
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން ( އޮގަސްޓް 2023 )

އިޢުލާނާއެކު ހިމަނައިފައި މިވަނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 10.53 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ނެރުއްވައިފައިވާ ނަންބަރު: 13-P/CIR/2020/50 ސަރކިއުލަރގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު މި އިދާރާއިން ގަނެފައިވާ މުދާ އަދި ހޯދައިފައިވާ ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅޭ ތަފްޞީލެވެ.

                         މި ޢިއުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން މިއިދާރާގެ ނަންބަރު 6602524 ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

03 ސެޕްޓެންބަރު 2023