ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)GS-82/2023/15
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 30 އޮގަސްޓް 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 08:38
ސުންގަޑި: 03 ސެޕްޓެންބަރު 2023 14:00
މާރަންދޫ މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ މަގާމުގެ A2 ފޯމް އާންމުކުރުން

މި ސްކޫލްގެ އިއުލާން ނަންބަރު  (IUL)GS-82/2023/13އާއި ގުޅިގެން ޓީޗަރ ( ޕްރައިމަރީ ) މަގާމުގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ޝީޓް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވާ ގޮތާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، އިޢުލާން ޢާއްމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން، ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޝަކުވާއެއް ސްކޫލް އޮފީހަށް ނުވަތަ އީމެއިލް އެޑްރެސް  [email protected]  އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

30 އޮގަސްޓް 2023