ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IU)384-A/2015/09
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 23 ފެބުރުވަރީ 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1500
ސުންގަޑި: 15 މާރިޗު 2015 1500
ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތ. މަޑިފުށީ 'ނީލް' ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ

ތ. މަޑިފުށީ "ނީލް" ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ

ތ. މަޑިފުށީ "ނީލް" އެވެކިޔާ ބަންޑާރަގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ހެއްދުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިލައްވާފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 2015 މާރިޗު 15ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެކަން މިއިދާރާއަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

28 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1436

2015-02-18