މަސައްކަތް
ނަންބަރު: O4MC/2015/02
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 23 ފެބުރުވަރީ 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1402
ސުންގަޑި: 01 މާރިޗު 2015 1000
ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއަރކޮންޑިޝަން ސަޕްލައިކޮށްދީ ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން

މިކޯޓަށް އެއަރކޮންޑިޝަން ސަޕްލައިކޮށްދީ، މިކޯޓުން ދައްކާ ތަނެއްގައި ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 01 މާރިޗު 2015 ވާ އާދީއްތަދުވަހުގެ 10:00 އަށް ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 05 މާރިޗު 2015 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ 14:30އަށް މިކޯޓަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިކޯޓުގެ މެއިލް [email protected] އަށް ފޮނުވޭ އަންދާސީހިސާބުތައްވެސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

#

ތަފުސީލު

ޓައިޕް

ސައިޒް

ބޭނުންވާ އަދަދު

1

އެއަރކަންޑިޝަން އިންވާޓަރ

ވޯލް މައުންޓް

12000 BTU

02

03 ޖުމާދަލްއޫލާ 1436

2015-02-22