ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)GS-82/2023/14
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 23 އޮގަސްޓް 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 11:41
ސުންގަޑި: 27 އޮގަސްޓް 2023 14:00
މާރަންދޫ މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ މަގާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

                       މި ސްކޫލްގެ އިއުލާން ނަންބަރު  (IUL)GS-82/2023/13އާއި ގުޅިގެން ޓީޗަރ ( ޕްރައިމަރީ ) މަގާމުގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، އިޢުލާން ޢާއްމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން، ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޝަކުވާއެއް ސްކޫލް އޮފީހަށް ނުވަތަ އީމެއިލް އެޑްރެސް  [email protected]  އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

23 އޮގަސްޓް 2023