މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)RS/1/2023/164
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 20 އޮގަސްޓް 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:36
ސުންގަޑި: 24 އޮގަސްޓް 2023 10:29
ރެހެންދި ސްކޫލް/ހުޅުމާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފްލޯތަކުގައި ސީ.ސީ.ޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ފްލޯތަކުގައި ސީ.ސީ.ޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 

  1. ރެހެންދި ސްކޫލުގެ ފްލޯތަކުގައި އަމިއްލަތަކެތީގައި ސީ.ސީ ޓީވީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމާއި އިންސްޓޯލްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.  
  2. މިޕުރޮޖެކްޓްގެ ޕްރީބިޑް މީޓިން އޮންނާނީ 2023 އޮގަސްޓް 24 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:30 ގައި ރެހެންދި ސްކޫލް ފައިސާއާއި ބެހޭބައިގައެވެ. މިމަސައްކަތާއިބެހޭ ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ޕްރީބިޑް މީޓިންގައި ދެވޭނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.
  3. ބިޑް ހުށަހެޅުމާއި، ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 31 އޮގަސްޓް 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:30 ގައި  ރެހެންދި ސްކޫލުގެ ފައިސާއާބެހޭބައިގައެވެ.
  4. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ރެހެންދި ސްކޫލް ފައިސާއާބެހޭބައި

ފޯން:  3359902، 3359900

އީ-މެއިލް: [email protected]

 

 

20 އޮގަސްޓް 2023

20 އޮގަސްޓް 2023