ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)GS63-AD/GS63/2023/36
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 އޮގަސްޓް 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:02
ސުންގަޑި: 13 އޮގަސްޓް 2023 23:59
ވޭމަންޑޫ ސްކޫލް/ ތ.ވޭމަންޑޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސައްކަތު މަޤާމުގެ އޭ2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

މިސްކޫލްގެ ނަމްބަރު (IUL)GS63-AD/GS63/2023/30 (17 ޖުލައި 2023) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތުގެ މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ އޭ2 ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ. މި އޭ2 ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މިސްކޫލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

08 އޮގަސްޓް 2023