ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު: (UL)30-G/1/2015/18
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 ފެބުރުވަރީ 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 10:07
ސުންގަޑި: 23 ފެބުރުވަރީ 2015 15:00
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެކުއާފީޑް ސްޕެޝަލިސްޓް

އިޢުލާން

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފަންޑް ފޮރ އެގްރިކަލްޗަރަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އިފާޑް)ގެ އެހީގައި މިމިނިސްޓްރީ  އިން ހިންގަމުންދާ މެރިކަލްޗަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މަޝްރޫޢަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކޮންސަލްޓަންޓު ބޭނުންވެއެވެ.

1 (އެކެއް)

ބޭނުންވާ އަދަދު:

އެކުއާފީޑް ސްޕެޝަލިސްޓް

މަޤާމު:

ޕްރޮގްރާމް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޔުނިޓް (ޕީ.އައި.ޔޫ)

ސެކްޝަން:

މާލެ

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން:

1- އެކުއާފީޑް ޕްރޮޑަކްޝަން ނުވަތަ އެކުއާފީޑް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ހާސިލުކޮށްފައިވުން

2- އެކުއާފީޑް އުފެއްދުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާތާ މަދުވެގެން 10 އަހަރު ވެފައިވުން

3- އިނގިރޭސިބަހުން ފަރިތަކަމާއެކު މުޢާމަލާތް ކުރުމާއި ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ޤާބިލު ކަން ހުރި ފަރާތެއްކަމުގައި ވުން

ޝަރުޠު:

މި މަޤާމުތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ތަފުސީލީ "ޓާރމްސް އޮފް ރިފަރެންސް (ޓީ.އޯ.އާރު)" ހޯދުމަށް 3341836 އަށް ގުޅުއްވާ ނުވަތަ  މިމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް އިން އަދި އެޑްރެސް ތިރީގައިވާ އީމެއިލްއަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ

 .[email protected] 

ވަޒީފާގައި ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް:

1- ވަޒީފާ އަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ

2- ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު

3- ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ (އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ތައްގަނޑު ޖަހައި ސޮއިކޮށްފައި)

4- ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ ނަމަ، ވަޒީފާ އަދާކުރި އޮފީހުގެ ލިޔުން

5- ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

ވަޒީފާ އަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަޤާމުތަކަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 23 ފެބުރުވަރީ 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 1500ގެ ކުރިން ސިޓީ ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ. ވަޒީފާ އަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ އެޑްރެސް ކުރާނީ؛

ޕްރޮގްރާމް މެނޭޖަރ

ޕްރޮގްރާމް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޔުނިޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ހ.ވައިޓް ވޭވްސް، މޫންލައިޓް ހިނގުން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

މިވަޒީފާތަކަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަރވިއު އަށް ގެނެވޭނީ ޝޯޓްލިސްޓްވާ ފަރާތްތައް އެކަންޏެވެ.

09 ފެބުރުވަރީ 2015