މަސައްކަތް
ނަންބަރު: 6540504 /7917597
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 18 މޭ 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 10:16
ސުންގަޑި: 22 މޭ 2023 12:00
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބަނދަރު މަސްކަނޑާ ގެ ޢިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

18 މޭ 2023