ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: MBA/IUL/2013/024
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 08 އޭޕްރިލް 2013
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1922
MBA
ދިވެހިރާއްޖެ
16 އަހަރުން ދަށުގެ ޤައުމީ ސްކޮޑެއް އެކުލަވައިލުން

މިއެސޯސިއޭޝަނުން އެކުލަވައިލުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ 16 އަހަރުންދަށުގެ 3 އޮން 3 ޤައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ސްކޮޑަށް އިތުރު ކުދިން ބޭނުންވާތީ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ މި އުމުރުފުރާގެ ކުދިން 10 އޭޕްރިލް 2013 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މިއެސޯސިއޭޝަނުގައި ނަން ނޯޓު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

2013-04-08