މަސައްކަތް
ނަންބަރު: KS-B/2015/01
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 12 ޖަނަވަރީ 2015
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 0936
ސުންގަޑި: 14 ޖަނަވަރީ 2015 1000
ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކެންޓީނު ހިންގައިދިނުމަށް

މި ސްކޫލުގެ ނަންބަރު: KS_B/2014/16 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް އިޖާބަނުދިނުމުގެ ސަބަބުން އެއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ. ވީމާ، ކެންޓީނު ހިންގައިދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 14 ޖަނަވަރީ 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 18 ޖަނަވަރީ 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަނޭޅުއްވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

17 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436

2015-01-08