މަސައްކަތް
ނަންބަރު: 420/2014/50
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 31 ޑިސެންބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1000
ސުންގަޑި: 22 ޖަނަވަރީ 2015 1400
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަތަފަންދޫ ކުނިގޮނޑަށް ދާ މަގު ސާފުކުރުމާބެހޭ

ގދ. ރަތަފަންދޫ ކުނިގޮނޑަށް ދާން އޮންނަ މަގު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންދާސީހިސާބުގެ އުސޫލުން ފަރާތަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރުމަށް 2014 ޑިސެންބަރު 25 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލުގެ 42 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުންވަނީ ނިންމާފައެވެ. ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އަގު ބަޔާންކޮށް 2015 ޖަނަވަރީ 22 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދި، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

06 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436

2014-12-29