ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)GS-82/2023/09
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 09 މާރިޗު 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 09:01
ސުންގަޑި: 13 މާރިޗު 2023 14:00
މާރަންދޫ މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސައްކަތު މަޤާމްގެ ސްކްރީނިންގ ޝީޓް

                       މި ސްކޫލްގެ އިއުލާން ނަންބަރު  (IUL)GS-82/2023/08އާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތު މަގާމުގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، އިޢުލާން ޢާއްމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން، ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޝަކުވާއެއް ސްކޫލް އޮފީހަށް ނުވަތަ އީމެއިލް އެޑްރެސް  [email protected]  އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

09 މާރިޗު 2023