މަސައްކަތް
ނަންބަރު: KS-B/2014/15
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 29 ޑިސެންބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1027
ސުންގަޑި: 31 ޑިސެންބަރު 2014 1100
ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދަރިވަރުންގެ ހޭންޑް ބުކް ޕޭރަންޓް ހޭންޑް ބުކް ޗާޕުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މި ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންގެ ހޭންޑް ބުކް ޕޭރަންޓް ހޭންޑް ބުކް ޗާޕުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 31 ޑިސެންބަރު 2014 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 05 ޖަނަވަރީ 2015 ވަނަދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަނޭޅުއްވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

03 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436

2014-12-25