ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: KS-B/2014/14
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 18 ޑިސެންބަރު 2014
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1150
ސުންގަޑި: 21 ޑިސެންބަރު 2014 1030
ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
13 ޕްރޮޖެކްޓަރާއި 13 ސްކްރީން އަދި 4 ލެޕްޓޮޕް ގަތުމަށް

މި ސްކޫލަށް 13 ޕްރޮޖެކްޓަރާއި 13 ސްކްރީން އަދި 4 ލެޕްޓޮޕް ގަތުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިތަކެތި ވިއްކުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 21 ޑިސެންބަރު 2014 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް މި ސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 25 ޑިސެންބަރު 2014 ވަނަދުވަހުގެ 11:30 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަނޭޅުއްވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

23 ޞަފަރު 1436

2014-12-15