ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)GS-82/2023/01
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 04 ޖަނަވަރީ 2023
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 10:52
ސުންގަޑި: 08 ޖަނަވަރީ 2023 02:00
މާރަންދޫ މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކްރީނިންގ ޝީޓް

                       މި ސްކޫލްގެ އިއުލާން ނަންބަރު  (IUL)GS-82/2022/27އާއި ގުޅިގެން ޓީޗަރ ( ސޯޝަލް ސްޓަޑީޒް ) މަގާމުގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓާއިމެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، އިޢުލާން ޢާއްމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން، ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޝަކުވާއެއް ސްކޫލް އޮފީހަށް ނުވަތަ އީމެއިލް އެޑްރެސް  [email protected]  އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

04 ޖަނަވަރީ 2023