މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)399-CA/399/2022/87
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 15 ޑިސެންބަރު 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 09:40
ސުންގަޑި: 31 ޑިސެންބަރު 2022 12:00
ހައްދުންމަތީ ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތުނޑީ ސުޓޭޖް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

ތުނޑީ ސުޓޭޖް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

   މި އިދާރާއިން ލ.ގަން ތުނޑީ ސުޓޭޖް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްކުރި  (IUL)399-CA/399/2022/73 ނަންބަރު އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެން ވާވަރަށް ބިޑް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ އިޢުލާނު ބާތިލް ކުރުމަށްފަހު އެފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ. ވީމާ، މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ، ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި ނުވަތަ ކުންފުނިތަކުން 31 ޑިސެމްބަރު 2022 ގެ 12:00  ކުރިން ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓު ގަތުމަށްފަހު، ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ގަޑިއަށް މި އިދާރާއަށް ހާޟިރުވެ ބިޑު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

#

 

ތަން

ތާރީޙް

ގަޑި

1

ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓުރީވުމަށް

ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓުރީވުމަށް އެދޭފޯމް [email protected]  އަށް މެއިލް ކުރައްވައިގެން

18 ޑިސެމްބަރ 2022 އިން 31 ޑިސެމްބަރ 2022 އަށް

12:00 އަށް

2

ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން

ލ.ގަމު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެމިނަރ ރޫމް

10 ޖެނުއަރީ 2023

(އަންގާރަ)

12:30

3

ބީލަން ހުށަހެޅުން

ލ.ގަމު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސެމިނަރ ރޫމް

22 ޖެނުއަރީ 2023

(އާދިއްތަ)

12:30

       އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުމަށް ގަޑިޖެހިގެން ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ. އަދި ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓުރީނުވާ ފަރާތް ތަކުން ބީލަން ހުށަހެޅުމުގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެއެވެ. ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓް ރީ ކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް މި އިއުލާނާއި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. ވީމާ، މި ކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

15 ޑިސެންބަރު 2022