ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)88-PS/88/2022/95
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 06 ޑިސެންބަރު 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:48
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަށްރަށާއި ބިންބިމާއި ފަޅުތަކުގެ ލިސްޓް

އިޢުލާން 

ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަށްރަށާއި ބިންބިމާއި ފަޅުތަކުގެ ލިސްޓް

މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު i(IUL)88-PS/88/2022/93 އިޢުލާންގައި، ގަވާއިދު ނަންބަރު 2021/R-114 (ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅު ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް ޙަވާލާދެވިފައިވަނީ ލިޔުމުގައިވާ  ކުށަކުންނެވެ. ރަނގަޅު ގަވާއިދު ނަންބަރަކީ 125-R/2022 (ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅު ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އެވެ. 

ވީމާ، ގަވާއިދު ނަންބަރު 125-R/2022 (ކްރޮސް ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅު ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު) ގެ 05 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މަޝްރޫޢެއްގެ މުޤާބިލުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރަށްރަށާއި، ބިންބިމާއި ފަޅުތަކުގެ ލިސްޓް އާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. 

#

އަތޮޅު

ރަށް/ފަޅު/ބިން

ކޯޑިނޭޓްސް

1

ށ

ކުޑަޅައިމެންދޫ

6°0'53.822"N 73°17'42.486"E

2

ނ

ކުންނަމަލެއި

5°57'10.684"N 73°8'0.600"E

3

ޅ

މެއްޔަފުށި

5°26'30.634"N 73°36'27.785"E

4

ތ

ދިއްފުށި

2°30'53.217"N 73°13'56.723"E

5

ތ

ކަޅުފަހަލަފުށި

2°24'32.977"N 73°21'27.900"E

6

ގއ

ފުލަނގި

0°41'2.597"N 73°12'7.265"E

 

06 ޑިސެންބަރު 2022