މަސައްކަތް
ނަންބަރު: (IUL)MMPRC-PRO/1/2022/75
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 24 ނޮވެންބަރު 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:24
ސުންގަޑި: 01 ޑިސެންބަރު 2022 14:00
މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
To hire a party for Photography, Videography and Production (Pre-Event) for Visit Maldives Storytellers’ Conference 2023.

 

(IUL)MMPRC-PRO/1/2022/75 :ނަންބަރ

 

     މި ކޯޕަރޭޝަނުން  2023  ވަނައަހަރު ބޭއްވުމަށް ރާވައިފައިވާ "ސްޓޯރީ ޓެލާސް ކޮންފަރެންސް 2023"  އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވެެއެވެ.

1. ފޮޓޯ، ވީޑިއޯ ގްރަފީ އަދި ވީޑިއޯ ޕޮރޮޑަކްޝަންގެ މަސައްކަތް 

ވީމާ، މި މަސައްކަތްތައް  ކޮށްދެއްވުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން  2022 ޑިސެމްބަރ 01  ވާ  ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު  14:00  އަށް، ހ. ޒޮނޭރިޔާގެ،  4  ވަނަ  ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ މި ކޯޕަރޭޝަންގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެން  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު،  2022 ޑިސެމްބަރ 08 ވާ ބުރާސްފަތި  ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު  14:00  އަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.  މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ  އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 

  30 ރަބީޢުލް އާޙިރް 1444

24 ނޮވެމްބަރ 2022

 

24 ނޮވެންބަރު 2022