ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)IM/1/2022/118
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 23 ނޮވެންބަރު 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 10:29
ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭޓޫ ޝީޓް - ކްރިއޭޓިވް އާރޓްސް

މިސްކޫލުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަޤާމުގެ އޭޓޫ ޝީޓް މިއިއުލާނާއިއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ވީމާ، މިއޭޓޫ ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއްވާނަމަ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ތިން ދުވަސް ތެރޭ [email protected]  އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޤާމް

އިޢުލާން ނަންބަރ

ޓީޗަރ - ކްރިއޭޓިވް އާރޓްސް

IUL)IM/1/2022/111)

23 ނޮވެންބަރު 2022