ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)IM/1/2022/116
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 17 ނޮވެންބަރު 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 12:29
ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭޓޫ ޝީޓް - ޤުރުއާން

މިސްކޫލުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ މަޤާމުގެ އޭޓޫ ޝީޓް މިއިއުލާނާއިއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ވީމާ، މިއޭޓޫ ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއްވާނަމަ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ތިން ދުވަސް ތެރޭ [email protected]  އަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޤާމް

އިޢުލާން ނަންބަރ

ޓީޗަރ - ޤުރުއާން

IUL)IM/1/2022/101)

17 ނޮވެންބަރު 2022