ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)468-LID/468/2022/307
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 25 އޮކްޓޫބަރު 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 13:04
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިރާޒް ގޯތީގެ ނަން ރީޑަލް އަށް ބަދަލުވުން

ފުވައްމުލަކު މާދަޑު "މިރާޒް'' ގޯއްޗަށް ކިޔާނަން ބަދަލުކުރުމަށް އެދި މިރާޒް ގޯތީގެ ވެރިފަރާތުން މިއިދާރާއަށް ހުށަހެޅުމާއި ގުޅިގެން އެ ގޯތީގެ ނަން ވަނީ "މިރާޒް'' މި ނަމުން "ރީޑަލް'' އަށް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.  

މިހެންވެ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

25 އޮކްޓޫބަރު 2022