ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)468-LID/468/2022/306
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 24 އޮކްޓޫބަރު 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 07:55
ސުންގަޑި: 31 އޮކްޓޫބަރު 2022 12:00
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސާފީ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ގުޅޭ

            ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑު މަސާފީ ކިޔާ ގޯއްޗަށް އިރުޝާދުގެ އަޙްމަދު އިރުޝާދު ޚަލީލްގެ ނަމުގައި ހަދައިދެވިފައިވާ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ (R-2) 50/2002 އ (2002 ޖޫން 27) ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

            ވީމާ މިދެންނެވި މަސާފީ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 2022 އޮކްޓޫބަރ 31 ވާ ހޯމަ ދުވަހު 12:00 ގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

24 އޮކްޓޫބަރު 2022