ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)434-HR/434/2022/307
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 02 އޮކްޓޫބަރު 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 18:16
ސުންގަޑި: 04 އޮކްޓޫބަރު 2022 12:00
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސުކްރީނިންގ ރިސަލްޓް - ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް.1) / ޓްރީޓްމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން

މިއެޖެންސީއިން ޢިއުލާން ކުރެވުނު ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ސުކްރީނިންގ ރިސަލްޓް

 

ޢިއުލާން ނަންބަރ:207/IUL)434-HR/434/2022)

ވަޒީފާއަށް ހުޅުވާލެވުނު ޑިވިޝަން، ސެކްޝަން، ޔުނިޓް: ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ، / ޓްރީޓްމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން

މަޤާމް: ޑިރެކްޓަރ (އީ.އެކްސް.1)

02 އޮކްޓޫބަރު 2022