ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)311/311/2022/50
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 22 ސެޕްޓެންބަރު 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 21:19
ސުންގަޑި: 29 ސެޕްޓެންބަރު 2022 13:00
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރ. ފައިނު " މާވިލް " ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން އެގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މިއިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

ވީމާ، މިރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 29 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

  1. ގޯތީގެ ނަން: މާވިލް ރ. ފައިނު
  2. ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ: 311/R-1/2015/01
  3. ގޯތި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ތާރީޚް: 22 މާރިޗް 2015

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

22 ސެޕްޓެންބަރު 2022