ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)GAAH/GAAH/2022/32
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 18 ސެޕްޓެންބަރު 2022
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:15
ސުންގަޑި: 28 ސެޕްޓެންބަރު 2022 14:00
ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
02 ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއް ކުއްޔަން ހިފުން

 

ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް                                                               

 ވިލިނގިލީ، ދިވެހިރާއްޖެ.

 

                                                ނަމްބަރު: (IUL)GAAH/GAAH/2022/32

އިއުލާން

 02 ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއް ކުއްޔަށް ހިފުން

            މި ހޮސްޕިޓަލުގެ ބޭނުމަށް 02 ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއް 02 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ކުރަވުނު ނަންބަރ: (IUL)GAAH/GAAH/2022/15 އިއުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިއުލާން ކުރީމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 28 ސެޕްޓޭމްބަރ 2022 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 އަށް  މި ހޮސްޕިޓަލުގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތް ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 04 އޮކްޓޯބަރ 2022 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މި ހޮސްޕިޓަލުގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.                                

މައުލޫމާތް ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ އަންދާސީ ހިސާބުތަކާއި ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބްތައް އަދި ފުރިހަމަނުކުރައްވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައި ނުގަނެވޭ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބް ހުށަހެޅެއްވޭނީ މައުލޫމާތް ސާފުކުރެއްވުމުގައި ބައިވެރިވެ ލެއްވި ފަރާތްތަކަށެވެ.

             ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިއުލާން ކުރީމެވެ.

              18 ސެޕްޓޭމްބަރ 2022                           

18 ސެޕްޓެންބަރު 2022